PRAYER BEADS (念珠)

PRAYER BEADS

Titre original : Omoinotama – 念珠
2004 – Japon
Genre : Anthologie de courts métrages
Durée : 9 courts métrages pour 4h30
Réalisation : Okano Masahiro (1, 4, 5, 8 et 9), Kawata Shigehito (2), Kusumoto Naoki (3, 7) et Kubo Toshikatsu (6)
Musique : –
Scénario : 

Avec Kojima Hiriji, Endo Masa, Juri, Eita, Otsu Mineko, Kato Masaya, Ishido Natsuo, Okada Megumi, Kaneko Takatoshi, Fukikoshi Mitsuru, Odagiri Joe et Sato Kei

(suite…)