David Chung

MAGNIFICENT WARRIORS de David Chung

Magnificent warriorsMAGNIFICENT WARRIORS

Titre original : 中華戰士
1987 – Hong Kong
Genre : Aventures
Réalisation : David Chung
Musique : Joseph Chan et Sherman Chow
Scénario : Tsang Kan-Cheung

Avec Michelle Yeoh, Richard Ng, Derek Yee, Lowell Lo, Lau Chin-Dai, Chang Yi et Tetsuya Matsui

(suite…)

LE SENS DU DEVOIR de David Chung

Sens du devoir 1LE SENS DU DEVOIR

Titre original : In The Line of Duty – Royal Warriors – Wong Ga Jin Si – 皇家戰士
1986 – Hong Kong
Genre: Policier – Action
Réalisation : David Chung
Musique: Romeo Diaz
Scénario :  Tsang Kan-Cheung

Avec Michelle Yeoh, Hiroyuki Sanada, Michael Wong, Pai Ying, Michael Chan, Lam Wai et Kam Hing-Yin

(suite…)